PortaliIndiceFAQCalendarioGalleriaCercaLista utentiRegistratiAccedi

Condividi
 

 Best Soft for WPI by alex333313 (11.01.2011) - New!

Andare in basso 
AutoreMessaggio
AL.DO
administrator
administrator
AL.DO

Maschio Join date : 28.06.09
Age : 28
Location : elbasan

Best Soft for WPI by alex333313 (11.01.2011) - New! Empty
MessaggioTitolo: Best Soft for WPI by alex333313 (11.01.2011) - New!   Best Soft for WPI by alex333313 (11.01.2011) - New! EmptyMer Gen 12, 2011 4:18 pm

توضیح فارسی


Èçìåíåíèÿ îòíîñèòåëüíî ïðåäûäóùåé âåðñèè:
* Íîâûé óñòàíîâùèê, âìåñòî ïðèâåòñòâèÿ - êîíôèãóðàöèÿ Âàøåãî îáîðóäîâàíèÿ
* Âåðñèè ïðîãðàìì àêòóàëüíû íà äåíü ñáîðêè - 11.01.2011
* Äîáàâëåíî íåñêîëüêî ïðîãðàìì
* Âñå ïðîãðàììû â êàòåãîðèÿõ ðàñïîëîæåíû ïî àëôàâèòó

md5: B283A00596E3537834ABA452CE566F2F

Î ôàéëå:
Àêòèâàöèÿ/ðåã êîä: Âûëå÷åíî
ßçûê Èíòåðôåéñà: Ðóññêèé+Àíãëèéñêèé
Àâòîð: alex333313
Ôîðìàò ôàéëà: iso
Ïëàòôîðìà/ÎÑ: Windows 2000/ XP/ Vista/ 7 õ86 (÷àñòè÷íî õ64)
Ðàçìåð ôàéëà: 4.36 Gb


Torna in alto Andare in basso
Visualizza il profilo http://universal.lovelyforum.net
 
Best Soft for WPI by alex333313 (11.01.2011) - New!
Torna in alto 
Pagina 1 di 1

Permessi di questa sezione del forum:Non puoi rispondere agli argomenti in questo forum
 :: programe per pc-
Vai verso: